ART RESIDENCES – BELARUS
and a fundraising for repressed Belarusian artists and cultural workers

The ART RESIDENCES – BELARUS is a network of Polish and Belarusian organisations, which aim is to support repressed artists and cultural activists from Belarus. The initiative is organised under the patronage of Svetlana Alexievich, Belarusian Nobel Prize Laureate in Literature. The network helps Belarusian cultural activists by organising visits to Poland and supporting them in Belarus. Our aim is to enable artistic work, provide scholarships as well as psychological and legal care.

Currently, the network consists of:

Belarusian PEN Centre – Mińsk
Biennale Warszawa
Centrum Kultury w Lublinie (Centre for Culture in Lublin)
Zamek Culture Centre – Poznań
Open Culture Foundation – Lublin
Borderland Foundation – Sejny
Arsenal Municipal Gallery – Poznań
Instytut Kultury Miejskiej (City Culture Institute) – Gdańsk
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (Katowice City of Gardens – Krystyna Bochenek Institution of Culture)
Stowarzyszenie Homo Faber – Lublin (Homo Faber Association – Lublin)
Stowarzyszenie Młodych Twórców – “Ku Teatrowi” – Poznań,
Stowarzyszenie Teatralne “Teatr Cinema” (Theatre Association “Cinema Theatre”) – Michałowice,
Teatr Ósmego Dnia – Poznań
Modjeska Theatre in Legnica
Teatr Nowy – Łódź
Teatr Polski in Bydgoszcz
TRAFOSTACJA Sztuki – Szczecin
Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (Paweł Adamowicz Union of Polish Metropolises)

Based on its own resources, the ART RESIDENCES – BELARUS network carries out its tasks by providing residents with accommodation facilities, granting access to cultural events, organising working space, fundraising, arranging legal and psychological support, both in Poland and in Belarus. We are open for new partners, who would like to co-create the network in a similar way. The activity of the ART RESIDENCES – BELARUS network requires constant financing. We are running fundraising on the GOFUNDME portal under the name: SaveOurSongs – Support for Creatives in Belarus. In order for the network to continue and develop requires support from private and institutional donors.

Belarus is experiencing a wave of political repression not seen in decades. The situation does not change course, Belarusians are not giving up. Belarusian artists work under extreme conditions. On the one hand, they resist propaganda – a brutal and merciless force – on the other, they inspire people. Authors of songs, poems, plays and other cultural activities support human rights and freedoms, which embody the need for change and the democratic future that Belarus deserves.

In Belarus, the law no longer applies, and state-condoned violence and lawlessness are enshrined in legal acts and judicial practice. Belarus means today the unprecedented number of repressed people. The fundraising is organised for the benefit of Belarusian cultural activists who, as a result of their engagement found themselves in a difficult situation, and despite that they continue their work in Belarus, or outside the country.

The collected funds are entirely transferred to repressed Belarusian cultural workers. They are the sole disposers of the donations. Thank you for every gesture of support.

The Open Culture Foundation acts as the network’s representative. The network is coordinated by the Open Culture Foundation and Stowarzyszenie Młodych Twórców – “Ku Teatrowi”.

 

BY:

АРТ РЭЗІДЭНЦЫІ – БЕЛАРУСЬ

Гэта сетка польскіх і беларускіх арганізацый, мэтай якіх з’яўляецца падтрымка рэпрэсіраваных мастакоў і дзеячаў культуры з Беларусі.

Ініцыятыву АРТ РЭЗІДЭНЦЫІ – БЕЛАРУСЬ  узяла пад сваю апеку Святлана Алексіевіч – беларуская лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры.

Сетка АРТ РЭЗІДЭНЦЫІ – БЕЛАРУСЬ  дапамагае беларускім дзеячам культуры праз арганізацыю іхпобыту ў Польшчы і падтрымку ў Беларусі. Наша мэта – зрабіць магчымай мастацкую працу, забяспечыць стыпендыю, а таксама псіхалагічную і юрыдычную падтрымку.

На дадзены момант у сетку ўваходзяць:

Беларускі ПЭН-Цэнтр – Мінск
Біенале Варшава
Цэнтр культуры ў Любліне
Цэнтр культуры Замак – Познань
Фонд Open Culture – Люблін
Фонд Памежжа – Сэйны
Гарадская галерэя “Арсенал” – Познань
Інстытут гарадской культуры – Гданьск
Катавіцэ Горад садоў – Установа культуры імя Крыстыны Бахенэк
Таварыства Homo Faber Люблін
Stowarzyszenie Młodych Twórców – “Ku Teatrowi” – Познань
Тэатральнае таварыства “Teatr Cinema” – Міхалавіцэ
Teatr Ósmego Dnia – Познань
Тэатр Г. Маджэеўскай у Легніцы
Новы тэатр – Лодзь
Тэатр Польскі ў Быдгашчы
ТРАНСФАСТАНЦЫЯ Мастацтва – Шчэцін
Саюз польскіх метраполій імя Паўла Адамовіча

На аснове ўласных рэсурсаў сетка АРТ РЭЗІДЭНЦЫІ – БЕЛАРУСЬ  рэалізуе свае задачы, забяспечваючы рэзідэнтам жыллё, уваход на культурныя мерапрыемствы, арганізуючы працоўную прастору, збіраючы сродкі, арганізуючы юрыдычную і псіхалагічную падтрымку як у Польшчы, так і ў Беларусі. Мы адкрытыя для новых партнёраў, якія захочуць падобным чынам далучыцца да сеткі.

Дзейнасць сеткі АРТ РЭЗІДЭНЦЫІ – БЕЛАРУСЬ  патрабуе пастаяннага фінансавання. Мы праводзім збор сродкаў на сайце GOFUNDME пад назвай “SaveOurSongs – Support for Creatives in Belarus”, Каб ініцыятыва сеткі магла існаваць і развівацца, неабходная падтрымка з боку прыватных і інстытуцыйных донараў.

Беларусь перажывае хвалю такіх палітычных рэпрэсій, якіх не ведала цягам дзесяцігоддзяў. Сітуацыя не змяняецца, беларусы не здаюцца. Новыя дэміургі беларускай культуры ствараюць яе ва ўмовах татальнай зачысткі. З аднаго боку, яны супрацьстаяць прапагандзе – брутальнай і бязлітаснай сіле, а з іншага боку – натхняюць нацыю. Аўтары песень, вершаў, спектакляў і іншых твораў культуры – гэта творцы той свабоды, што ўвасабляе сабою новы светапогляд і вольную будучыню, да якой імкнецца Беларусь. 

Закон у Беларусі больш не дзейнічае, а легітымізаваны дзяржавай гвалт і беззаконне ўмацаваліся ў афіцыйных актах і судовай практыцы. Беларусь сёння – гэта беспрэцэдэнтная колькасць рэпрэсіраваных.

Збор сродкаў ладзіцца на карысць беларускіх дзеячаў культуры, якія ў выніку сваёй актыўнасці апынуліся ў цяжкай сітуацыі, але ўсё адно працягваюць сваю дзейнасць у Беларусі або па-за яе межамі. Сабраныя сродкі ў поўным аб’ёме будуць перададзеныя рэпрэсіраваным беларускім творцам. Яны з’яўляюцца выключнымі распарадчыкамі атрыманых у дар сродкаў. Мы ўдзячныя за любую падтрымку.

Фонд Open Culture выступае ў якасці прадстаўніка сеткі. Каардынатарамі сеткі з’яўляюцца фонд Open Culture і Stowarzyszenie Młodych Twórców – “Ku Teatrowi”.

 

RU:

АРТ РЕЗИДЕНЦИИ – БЕЛАРУСЬ – это сеть польских и белорусских организаций, целью которой является поддержка репрессированных артистов и деятелей культуры из Беларуси. Инициативе АРТ РЕЗИДЕНЦИИ – БЕЛАРУСЬ покровительствует Светлана Алексиевич – белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Сеть АРТ РЕЗИДЕНЦИИ – БЕЛАРУСЬ оказывает помощь белорусским деятелям культуры организуя резиденции в Польше, а также поддерживая их в Беларуси.  Наша цель – создать артистам условия для продолжения творческой деятельности, обеспечить стипендии, а также психологическую и юридическую помощь.

На сегодняшний момент в состав сети входят:

Белорусский Пен-центр – Мінск
Биеннале Варшава
Центр культуры в Люблине
Центр культуры Замок – Познань
Фонд Open Culture – Люблин
Фонд “Пограничье” – Сейны
Городская галерея “Арсенал” – Познань
Институт городской культуры – Гданьск
Катовице Miasto Ogrodów – учреждение культуры им. Кристыны Бохенек
Ассоциация Homo Faber – Люблин
Stowarzyszenie Młodych Twórców – “Ku Teatrowi” – Познань
Театральная ассоциация Teatr Cinema – Михаловице
Teatr Ósmego Dnia – Познань
Театр Х. Моджеевской в Легнице
Новый театр – Лодзь
Польский театр в Быдгощи
Союз польских метрополий им. Павла Адамовича

Сеть АРТ РЕЗИДЕНЦИИ – БЕЛАРУСЬ реализует задачи с помощью собственных ресурсов обеспечивая участников резиденции жильем, предоставляя возможность участия в культурных мероприятиях, создавая пространство для творческой работы, собирая денежные средства, организуя юридическую и психологическую поддержку как в Польше, так и в Беларуси. Мы открыты для сотрудничества и ищем новых партнеров, которые готовы развивать сеть вместе с нами.

Деятельность сети АРТ РЕЗИДЕНЦИИ – БЕЛАРУСЬ требует постоянного финансирования. Мы проводим сбор средств, который называется SaveOurSongs – Support for Creatives in Belarus. Чтобы наша инициатива могла существовать далее и развиваться, нам необходима поддержка со стороны частных доноров и учреждений.

Беларусь переживает волну политических репрессий, каких не было уже много лет. Ситуация не меняется, белорусы не сдаются. Новые демиурги белорусской культуры вынуждены работать в условиях тотальной чистки. С одной стороны они сопротивляются пропаганде – жестокой и беспощадной, с другой стороны – вдохновляют народ. Авторы песен, стихов, спектаклей и прочих произведений являются творцами духа свободы, воплощающего новое мировоззрение и демократические идеалы, к которым стремится сегодня Беларусь.

Законы в Беларуси перестали действовать, а узаконенные государством насилие и произвол закреплены в правовых актах и судебной практике. Сегодняшняя Беларусь – это беспрецедентное количество репрессированных

Сбор средств организован для белорусских деятелей культуры, которые в результате своей активности оказались в трудной ситуации и несмотря на это продолжают свою деятельность в Беларуси или за рубежом. Все собранные средства будут переданы репрессированным белорусским деятелями культуры в их исключительное распоряжение. Благодарим вас за каждый жест поддержки!

Фонд Open Culture выступает в роли представителя сети. Координацией деятельности сети занимается Фонд Open Culture и Stowarzyszenie Młodych Twórców – “Ku Teatrowi”.