FEINART

The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art

Start nowego międzynarodowego programu badawczego z udziałem Biennale Warszawa

FEINART – The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art to ambitna innowacyjna sieć szkoleniowa (Innovative Trainnig Network) wsparta przez program „Maria Skłodowska-Curie Horyzont 2020” i koordynowana przez University of Wolverhampton. Jej celem jest zapewnienie wysokiej jakości szkolenia dla 11 badaczek i badaczy rozpoczynających swoją karierę (ESR), którzy chcą się doktoryzować w dziedzinie sztuki zaangażowanej społecznie. Sieć obejmuje czterech Beneficjentów (University of Wolverhampton, UK – koordynator projektu; University of Edinburgh, UK; Zeppelin University, Niemcy; University of Iceland, Islandia) oraz siedem Organizacji Partnerskich (Tensta Konstall, Szwecja; BAK, Holandia; State of Concept, Grecja; W-Est, Włochy; Tranzit.ro, Rumunia; Biennale Warszawa, Polska oraz Icelandic Academy of the Arts, Islandia).

Sztuka zaangażowana społecznie ma na celu wprowadzanie zmian społecznych i politycznych poprzez rozmaite formy interdyscyplinarnej współpracy i wymiany pomiędzy artystami, osobami prywatnymi, społecznościami i instytucjami, z naciskiem na naukę poprzez partycypację oraz wspólne prowadzenie badań.

Jest to pierwsza finansowana przez UE sieć zapewniająca szeroki wachlarz interdyscyplinarnych programów szkoleniowych na rzecz niezależnego rozwoju i produkcji sztuki zaangażowanej społecznie w Europie.  Stwarza zatem ogromną szansę na prowadzenie nowych badań nad wspieraniem i rozpowszechnianiem sztuki zaangażowanej społecznie, z istotnymi implikacjami dla przyszłości finansowania sektora sztuki niezależnej ze środków publicznych. Program szkoleniowy pozwoli przeprowadzić obszerną krytyczną analizę i zapewnić dane na temat współczesnej roli, wpływu i dystrybucji sztuki zaangażowanej społecznie, co będzie stanowiło podstawę do tworzenia rekomendacji dotyczących państwowego wsparcia dla sztuki wykraczających poza tradycyjne funkcje muzeów. Będzie to zarazem nieoceniony głos w debacie wokół sztuki, demokracji i sfery publicznej.

Przyjęci do programu kandydaci i kandydatki rozpoczną 3-letni program doktorski w obszarze sztuki zaangażowanej społecznie i sektorze sztuki niezależnej, w ramach jednego z trzech następujących interdyscyplinarnych obszarów tematycznych: sztuka i filozofia polityczna; studia kuratorskie/zarządzanie sztuką oraz teoria i praktyka sztuki. Programy te umożliwią przeprowadzenie wszechstronnych studiów akademickich i nieakademickich oraz zdobycie umiejętności menadżerskich.

Ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią COVID-19 termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 31 sierpnia 2020.

Więcej szczegółów na: http://feinart.org

Programy badawcze

FEINART, interdyscyplinarny program na przecięciu sztuki i filozofii politycznej, studiów kuratorskich/zarządzania sztuką oraz teorii i praktyki sztuki, zapewnia rygorystyczne ramy metodologiczne do studiowania wyzwań współczesnego krajobrazu kulturalnego sztuki zaangażowanej społecznie w całej Europie. Skrzyżowanie tych trzech obszarów badawczych jest bowiem kluczowe dla synoptycznych i analitycznych potrzeb projektu jako całości, każda z dyscyplin czerpie z umiejętności i wiedzy gromadzonej przez pozostałe. Innymi słowy, nowych formuł demokracji i sposobów kształtowania polityki nie sposób oddzielic od nowych form sztuki i nowych umiejętności artystycznych, tak samo jak kwestie społecznych form sztuki są nierozerwalnie związane z rolą kuratorek i kuratorów i ich współpracą z artystkami i artystami; z kolei role artystow i kuratorów oraz tworzenie nowych społecznych form sztuki to nieodłączna część rozwoju nowych publiczności i tworzenia nowych instytucji. Celem FEINART będzie zatem umożliwienie płynnej i elastycznej współpracy pomiędzy Beneficjentami jako kluczowymi ośrodkami badawczymi na polu sztuki i filozofii politycznej, studiów kuratorskich/zarządzania sztuką oraz teorii i praktyki sztuki a organizacjami partnerskimi jako ośrodkami doskonalenia w zakresie rozwoju zaangażowanych społecznie praktyk (zapewniających szeroką gamę praktycznych i teoretyczno-praktycznych możliwości szkoleniowych).

Więcej szczegółów na: http://feinart.org/esr-programs/

Nabór

Ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią COVID-19, termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 31 sierpnia 2020.

Osoby przyjęte do programu otrzymają umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin z konkurencyjnym wynagrodzeniem na okres 36 miesięcy. Wynagrodzenie zrekrutowanych młodych badaczek i badaczy (ESR) polega na comiesięcznej płatności obejmującej środki na utrzymanie, przemieszczanie się oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, dodatku rodzinnego, zgodnie z wymaganiami MSCA programu Horyzont 2020. Uwaga: dokładna wysokość (netto) wynagrodzenia zostanie potwierdzona wraz z decyzją o zatrudnieniu, w zależności od lokalnych przepisów podatkowych, współczynnika korygującego dla kraju i miejscowej waluty.

Kandydatki i kandydaci spełniający warunki powinni:

 • Posiadać tytuł magistra w dziedzinie historii sztuki, filozofii, kuratorstwa, zarządzania sztuką, nauk społecznych, badań/praktyki artystycznej lub kulturoznawstwa; rozpatrzone zostać mogą również stopnie magisterskie z innych, istotnych w kontekście programu dziedzin.
 • Nie powinni spędzić więcej niż 12 miesięcy w kraju, gdzie mieści się siedziba Beneficjenta w ciągu trzech lat poprzedzających rozpoczęcie udziału w programie.
 • Być młodymi badaczkami lub badaczami (ESR) i w chwili zrekrutowania przez beneficjenta powinni być na etapie pierwszych czterech lat swojej kariery naukowej (lub posiadać równoważne doświadczenie w pracy badawczej w przeliczeniu na pełen etat) i nie posiadać jeszcze stopnia doktora. Doświadczenie w pracy badawczej w przeliczeniu na pełen etat mierzy się od daty otrzymania przez badaczkę lub badacza pierwszego stopnia naukowego uprawniającego do ubiegania się o stopień doktora (w kraju, w którym uzyskany został stopień lub w kraju, w którym dokonano rekrutacji) nawet jeśli przewód doktorski nigdy nie został otwarty i nie był planowany.
 • Znać dobrze język angielski w mowie i piśmie (łączny wynik IELTS 7,0 lub łączny wynik TOEFL 100).
 • Mieć silną motywację i chęć osobistego zaangażowania się w powodzenie całości projektu badawczego.
 • Doskonale rozumieć praktykę artystyczną w kontekście społecznym i politycznym lub/i filozofii politycznej.
 • Mieć doświadczenie w studiowaniu jednego lub kilku spośród następujących obszarów badawczych: sztuka i filozofia polityczna, kuratorstwo/zarządzanie sztuką oraz teoria i praktyka sztuki.
 • Być gotowi podróżować i uczestniczyć w programie FEINART oraz działaniach szkoleniowych.
 • Mieć umiejętność pracy zespołowej i predyspozycje konieczne do sprostania wyzwaniom.
 • Doskonale rozumieć wymogi etyczne związane z pracą z innymi ludźmi na polu badań społecznych i artystycznych.

Wynagrodzenie

Przyjęci do programu kandydatki i kandydaci otrzymają 3-letni kontrakt na zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Zgodnie z zasadami MSCA, w ramach wynagrodzenia przysługuje im 3270 euro (brutto) miesięcznie na utrzymanie, wypłacane w walucie kraju, w którym mieści się goszcząca organizacja, z uwzględnieniem współczynnika korygującego dla kraju; 600 euro miesięcznie na wydatki związane z mobilnością oraz dodatek rodzinny w wysokości 500 euro (w zależności od sytuacji rodzinnej). Uwaga: dokładna wysokość (netto) wynagrodzenia zostanie potwierdzona wraz z mianowaniem, w zależności od lokalnych przepisów podatkowych, współczynnika korygującego dla kraju i miejscowej waluty.

Jak się zgłosić

Kandydatki i kandydaci powinni stosować się do następujących wytycznych: Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku angielskim.

 1. Zgłoszenia muszą zostać złożone online przez stronę uczelni goszczącej, w której prowadzony jest projekt ESR.
 2. Wniosek do 2500 słów prezentujący zainteresowania badawcze w ramach planowanego doktoranckiego programu szkoleniowego oraz zawierający opis tego, jak wyobrażasz sobie podjęcie projektu badawczego (w tym kalendarium i bibliografię). Wniosek musi przedstawiać jasne ramy teoretyczne badań wpisujące się w dane parametry każdego projektu (można złożyć najwyżej dwa wnioski badawcze z 11 oferowanych projektów).
 3. CV prezentujące ścieżkę zawodową, z którego jasno wynika, że jesteś na etapie pierwszych 4 lat swojej kariery badawczej, że nie masz doktoratu i że w ciągu trzech lat poprzedzających rekrutację do programu nie spędziłaś/łeś więcej niż 12 miesięcy w kraju Beneficjenta, którego dotyczy twój wniosek. W CV muszą więc zostać wyszczególnione kraj lub kraje zamieszkania w ciągu ostatnich trzech lat. Przed zawarciem umowy o pracę osoby przyjęte do programu będą musiały dostarczyć odpisy swoich dyplomów w języku angielskim.
 4. Nazwiska dwóch osób udzielających referencji (skontaktujemy się wyłącznie z osobami podanymi przez kandydatki lub kandydatów przyjętych do programu)
 5. Krótka lista kandydatek i kandydatów zostanie opublikowana w lipcu, a rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone we wrześniu.

Projekt FEINART zobowiązuje się do prowadzenia sprawiedliwego, otwartego i przejrzystego procesu rekrutacji zgodnego z zasadą równości szans, rekomendacjami Europejskiej karty naukowca KE (https://www.euraxess.at/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf), Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code) i zasadami zawartymi w Karcie Athena SWAN (https://www.ecu.ac.uk/equality-charters/athena-swan).

Osoby, które pomyślnie przejdą rekrutację rozpoczną pracę w październiku/listopadzie 2020 (kalendarium może ulec zmianie ze względu na pandemię Covid-19).

Wszystkie otrzymane zgłoszenia będą przechowywane przez beneficjentów (University of Wolverhampton, University of Iceland, Zeppelin University i University of Edinburgh) na potrzeby audytu przez okres do 5 lat po zakończeniu projektu. Tym samym osoby składające wnioski zgadzają się na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w tym okresie.

Więcej szczegółów na: http://feinart.org/esr-recruitment/