Ilona Biedroń

Jest inżynierką środowiska ze specjalnością w inżynierii wodnej i zarządzaniu zasobami wodnymi. Od 16 lat realizuje prace naukowo-badawcze, planistyczne oraz tworzy strategie w zakresie gospodarki wodnej, w tym związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE) i Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywy  2007/60/WE). Koordynowała projekty na rzecz administracji wodnej w Polsce m.in. w zakresie ochrony wód, przeciwdziałania skutkom suszy i zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym. W ramach otwartego przewodu doktorskiego w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach prowadzi badania związane z problematyką suszy. Autorka wielu publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarki wodnej.