Adam Kapler

Botanik z PAN Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Roślin, przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Tow. Ekologicznego, członek komisji rewizyjnej Centrum Ochrony Mokradeł, skarbnik Oddziału Warszawskiego Polskiego Tow. Botanicznego w latach 2016-2019. 

Od ponad 10 lat zabezpiecza zasoby genowe rodzimych gatunków ginących i rzadkich – ostatnio w ramach projektu POiŚ „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. POIS.02.04.00-00-0006/17”.

We współpracy z koleżankami z Uniwersytetu Gdańskiego przygotowuje Czerwoną Księgę Roślin Naczyniowych woj. pomorskiego (gatunki leśne). Z ramienia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin zajął się krajowymi zasobami dziko rosnących roślin barwierskich i włókienniczych. Współinicjator pierwszych krajowych warsztatów z zakresu ochrony i hodowli crops wild relatives – dziko rosnących krewnych roślin uprawnych. Szkoli nowych pracowników PAN OB. CZRB, oprowadza wycieczki (od VIP-ów i zagranicznych studentów po przedszkolaki), dzieli się swymi andragogicznymi doświadczeniami na platformie EPALE, jak również przygotowuje materiały promocyjne (papierowe i nowych mediów), a także współtworzy dwujęzyczne ścieżki edukacyjne dla PAN OB. CZRB. Współpracuje m.in. z Zielnikiem Wydziału Biologii UW, Kampinoskim, Ojcowskim, Biebrzańskim oraz Białowieskim Parkiem Narodowym, Pomnikiem Historii „Krzemionki Opatowskie” czy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Konsultował od strony botanicznej i ogrodniczej takie projekty artystyczne jak np.: „Ziemia” Martynki Wawrzyniak, „Green card” Gregora Różańskiego czy „Urban feast. Edible map of migration” Dagny Jakubowskiej.