Afryka Północna – Europa – Bliski Wschód. Program grantowy BW i Roberto Cimetta Fund

BIENNALE WARSZAWA 2019 travel grants

OPEN CALL Biennale Warszawa i Roberto Cimetta Fund w ramach programu grantowego wspierającego mobilność twórców i twórczyń.

Biennale Warszawa oraz Roberto Cimetta Fund czekają do końca grudnia na zgłoszenia w ramach programu grantowego wspierającego mobilność twórców i twórczyń, badaczy i badaczek oraz kuratorów i kuratorek między krajami Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wnioski o sfinansowanie podróży należy składać do 31 grudnia, a prace badawcze/twórcze związane z wymienionymi regionami muszą odbyć się między marcem a czerwcem 2019.

W programie grantowym BW i RCF nie obowiązują żadne kryteria dotyczące wieku oraz narodowości – osoba wnioskująca musi być jednak rezydentem/rezydentką lub pracować w obszarze geograficznym, którego dotyczy program grantowy. Wniosków nie mogą składać organizacje.

Zgłoszenia (w języku angielskim, arabskim lub francuskim) powinny zawierać podstawowe informacje dotyczące kierunku podróży oraz zwięzły opis projektu lub zaplanowanych działań/prac podejmujących temat wzajemnych relacji i oddziaływań – kulturowych, społecznych, politycznych – między krajami Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Cel wyjazdu powinien wykazywać także potencjał konstruktywnego wpływu na krajobraz artystyczny regionu, którego dotyczy projekt.

Wnioski należy wysłać na adres info@cimettafund.org. Więcej informacji można znaleźć na stronach www.biennalewarszawa.pl oraz www.cimettafund.org lub pisząc na adres info@cimettafund.org. Wyniki zostaną ogłoszone 1 marca 2019.

KRYTERIA KONTEKSTOWE PROGRAMU

Od końca II wojny światowej do okresu przejściowego w 1989 r. Polska rozwijała silne stosunki z krajami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Polski rząd komunistyczny reprezentował Blok Wschodni i kierował stosunkami dyplomatycznymi i gospodarczymi z krajami arabskimi. Relacje te – szczególnie w kontekście wymiany handlowej, gospodarczej i technologicznej – były silne zwłaszcza w latach 60., 70. i 80. Od lat 70. Polskie Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POLSERVICE wysłało tysiące polskich specjalistów (głównie z zakresu infrastruktury, technologii, nauki, medycyny) do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Jednocześnie stworzono wiele specjalnych programów stypendialnych na polskich uniwersytetach dla zagranicznych studentów z tych krajów. W roku 1966 w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie powołany został Międzyuczelniany Zakład Problemowy Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych. Studiowało tam bardzo wielu studentów z Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy zajmowali później wiele istotnych stanowisk we własnych ojczyznach.

Ponowne odkrycie tych historycznych relacji, które zostały nagle przerwane w 1989 r., może być punktem wyjścia dla nowych projektów artystycznych i politycznych, podejmujących temat przyszłych/wyobrażonych scenariuszy transnarodowych więzi między Europą Środkowo-Wschodnią, Afryką Północną i Bliskim Wschodem.

Zapraszamy kuratorów, kuratorki, artystów, artystki, badaczy i badaczki kultury do podjęcia tego wyzwania i zaprojektowania różnych alternatyw dla dzisiejszego porządku społecznego, politycznego i gospodarczego; nowych instytucji, organizacji, wyimaginowanych scenariuszy, prowokacyjnych i eksperymentalnych światów powiązanych z omawianym kontekstem. Chcemy odzyskać przeszłość i wyobrazić sobie nowe transnarodowe i translokalne relacje. 

BIENNALE WARSZAWA 

Biennale Warszawa jest publiczną instytucją nowego typu oraz nazwą kilkuletniego programu łączącego działalność artystyczną, badawczą i aktywistyczną, realizowanego w ramach dwuletniego cyklu pracy zamykanego kilkutygodniowym festiwalem, który odbędzie się w maju i czerwcu 2019 roku. Pierwsza edycja tego interdyscyplinarnego i międzynarodowego wydarzenia poświęcona będzie kształtowaniu i projektowaniu społeczno-politycznych alternatyw, nowych modeli ekonomicznych i pozytywnych scenariuszy przyszłości.

Program Biennale Warszawa tworzony jest w oparciu o zespół kuratorski oraz współpracę z innymi podmiotami: instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi oraz twórcami i twórczyniami, badaczami i badaczkami, aktywistami i aktywistkami, działającymi we wszystkich obszarach, które znajdują się w polu naszych zainteresowań.

W ramach swojej statutowej działalności prowadzimy stały program działań interdyscyplinarnych o charakterze poszukiwań kuratorskich/artystycznych oraz badawczych, przygotowujący do międzynarodowego biennale, rozumianego jako cykl interdyscyplinarnych wydarzeń. Idea biennale opiera się na założeniu, że kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w budowaniu nowoczesnego, tolerancyjnego, krytycznego społeczeństwa, działającego w poszanowaniu demokracji i wolności obywatelskich, wielości poglądów, religii, orientacji seksualnych, pochodzenia.

Działania ciągłe mają na celu wspieranie kulturalnej aktywności mieszkanek i mieszkańców. Koncentrują się na poszukiwaniu nowych grup odbiorców i odbiorczyń, zachęcając do uczestnictwa, promując aktywne, emancypacyjne postawy obywatelskie, a także ideę równości ekonomicznej, społecznej, kulturowej i politycznej.

INFO

SPECIFIC BIENNALE WARSZAWA CRITERIA

From the end of WWII till the transition period in 1989, Poland developed strong relations with North African and Middle-East countries. Polish Communist government represented the Eastern Block and led diplomatic and economic relations with Arab countries. These relations have been strong especially in 60s, 70s and 80s when trade, economical and technological exchange was happening. As a result of this cooperation, Polish specialists in industry, economy, science, infrastructure and medicine went to work in Arab region. From 70s,  Polish foreign trade company POLSERVICE sent several thousands of Polish specialists to African and Middle-East countries. At the same time, many special scholarship programs at Polish Universities were created for foreign students from these countries. From the 60s, the Department of Undeveloped Countries at Warsaw School of Planning and Statistics (SGPiS) created by Michał Kalecki and Ignacy Sachs accepted many students from African and Middle-East who later took on many important positions in their own homelands.

Rediscovering those historical relations that were suddenly cut in 1989, due to the change of the Polish foreign policy, could be a starting point for a new set of artistic and political projects that will create imaginary future-oriented scenarios of trans-regional and trans-local bonds between Central-Eastern Europe and Arab-Middle East region.

We would like to invite curators, artists, researchers and cultural operators to take up this challenge and design different alternatives for today’s social, political and economic order; new institutions, organizations, imaginary scenarios, provocative and experimental worlds related to the given context. Our programme expects that artistic tools (performance, visual arts, music, etc.) work together with political, social, economical, ecological and activist actions. We aim to reclaim the past context and imagine new transnational and translocal relations.

ELIGIBILITY CRITERIA

The following criteria apply to the fund:

  1. The aim of the travel and motivation of the traveler must show potential for a constructive and long-term impact on the arts’ sector in a concrete, localised context in the Euro-Arab-Middle East geographical region. This means that travel must contribute to the applicant’s personal development, which in turn can be shared with artists and operators on return to their country in order to maintain, renew and develop contemporary art practices;
  2. Applicants must be either:
  • Residing or working in Warsaw, and developing projects specific to the Central-Eastern Europe and Arab-Middle East Region;
  • Residing or working in the Arab-Middle East Region and wishing to travel to Warsaw for collaborative work specific to the context described in specific criteria of Biennale Warszawa. Travel to another destination inside the Central-Eastern European and Arab-Middle East region is also possible if the aim of travel has a tangible link with the Biennale Warszawa.
  1. Travel must take place during the Biennale Warszawa from March till June 2019;

d) No nationality or age criteria apply to the fund; however the applicant must be resident or work in the Euro-Arab-Middle East geographical region (including Turkey);

e) The applicant’s profession must be one of the following; curator, artist, researcher, cultural operator;

f) The call aims to give financial support to applicants who have not found the financial resources by themselves;

g) Applications must be made by individuals and not by organisations. Only three members of a group can apply for a grant concerning the same project;

h) Applicants can only receive three RCF grants in total and only one application per person is possible at each call.

i) Applicants must choose the cheapest form of transport and can only apply for one international return travel ticket and visa costs per application;

j) Local transport, per diems and accommodation costs are not covered by the fund or by the Biennale Warszawa.

k) Upon selection, the beneficiary must inform the Biennale Warszawa of their arrival date, one month in advance via email detailing the contact information as well as a concise project description addressed to anna.galas@biennalewarszawa.pl. Biennale Warszawa can facilitate accommodation in Warsaw if necessary.

l) Roberto Cimetta Fund and the Biennale Warszawa will require a one page report and 5 to 10 photos (high resolution) from the beneficiary, to be sent within the first 3 months following their return to the country of origin. These photos may be used by RCF and Biennale Warszawa for promotional purposes and must therefore be copyright-free.

SCHEDULE

The call is open from 1st to 31st December 2018. Results will be announced on 1st March 2019.

ADMINISTRATION AND EVALUATION

The Roberto Cimetta Fund will administer the call. Evaluation will be carried out jointly by the Fund and the Biennale Warszawa.

Funds will be released to successful applicants after travel and upon submission of proof of travel, proof of expenditure and a written report.

FURTHER INFORMATION

More details on the call can be found on www.cimettafund.org and www.biennalewarszawa.pl

For more information please contact: info@cimettafund.org