PRACA
Główny Księgowy / Główna Księgowa

Biennale Warszawa (samorządowa instytucja artystyczna) ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego / Głównej Księgowej.

Pełny etat
Proponowane wynagrodzenie: od 8 000 zł brutto
Termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2021 r.
Uwaga! Rekrutacja została przedłużona.
Termin składania dokumentów: 16.08.2021 r.

Opis stanowiska

 1.  Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
 2. Przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji,
 3. Zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego instytucji w odniesieniu do budżetu,
 4. Planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,
 5. Raportowanie stanu finansowego instytucji według ustalonych procedur i określonych terminów,
 6. Nadzorowanie pracy działu finansowo-księgowego instytucji, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego oraz aktualizacja polityki finansowej instytucji,
 7. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń, w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE,
 8. Nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych,
 10. Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 11. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych oraz terminową realizacją umów,
 12. Współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji.

Wymagania

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

 1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego / Głównej Księgowej;
 5. Spełniać jeden z poniższych warunków:
  a. mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b. mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c. posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d. posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku Głównego Księgowego / Głównej Księgowej:

 1. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego / Głównej Księgowej lub Zastępcy / Zastępczyni Głównego Księgowego / Głównej Księgowej w jednostce sektora finansów publicznych albo minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w jednostce sektora finansów publicznych,
 2. Doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowych z dotacji, współfinansowanych ze środków UE, w tym inwestycyjnych o charakterze długookresowym,
 3. Doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej,
 4. Dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych, a także przepisów z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości, w tym w szczególności: ustaw podatkowych, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 5. Znajomość pakietu MS Office (m.in. Excel i Word),
 6. Znajomość programu ENOVA będzie dodatkowym atutem,
 7. Dbałość o szczegóły, odpowiedzialność, rzetelność, bardzo dobre umiejętności analityczne,
 8. Doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
 9. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 10. Komunikacyjna znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem numeru telefonu kontaktowego.
 3. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.
 7. Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata):
  a. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  b. o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,
  c. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  d. o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru kandydata / kandydatki na stanowisko Głównego Księgowego / Głównej Księgowej, przed zawarciem umowy, kandydat / kandydatka dostarczy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, o którym mowa powyżej).
 8. Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego / Głównej Księgowej można składać do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie instytucji (ul. Mokotowska 29a, Warszawa) lub przesłać pocztą na adres:

Biennale Warszawa
ul. Mokotowska 29a
00-560 Warszawa

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego / Głównej Księgowej.

Dopuszczamy możliwość przesłania skanów dokumentacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@biennalewarszawa.pl, która zostanie zweryfikowana na następnym etapie rekrutacji.

Oferty, które wpłyną do siedziby instytucji po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby instytucji.

 

Pozostałe informacje

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci i kandytaki spełniający w/w wymagania, wybrani przez Dyrektora Biennale Warszawa. O miejscu oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci / kandydatki zostaną powiadomieni telefonicznie. Biennale Warszawa zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Biennale Warszawa (samorządowa instytucja artystyczna) z siedzibą w Warszawie (00-560), ul. Mokotowska 29a.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Złożonych dokumentów Biennale Warszawa nie zwraca.

Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Pani/Pana uczestniczenie w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.