PRACA
Specjalista / Specjalistka ds. kadr i płac oraz księgowości

Biennale Warszawa (samorządowa instytucja kultury) ogłasza nabór na stanowisko specjalisty / specjalistki ds.kadr i płac oraz księgowości

Pełny etat
Wynagrodzenie: od 5 500 zł brutto
Termin rozpoczęcia pracy: marzec 2022 r.
Termin składania dokumentów: 11 lutego 2022 r., godz. 12:00

Opis stanowiska:

 1. Kompleksowa i samodzielna obsługa płacowa pracowników i pracowniczek oraz zleceniobiorców i zleceniobiorczyń;
 2. Sporządzanie list płac ze stosunku pracy (do 11 osób) i umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło i umowy zlecenia) w systemie kadrowo-płacowym Enova;
 3. Wprowadzanie i kontrola danych w w/w systemie kadrowo-płacowym;
 4. Sporządzanie deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami: ZUS, PDOF;
 5. Naliczanie odpisu na ZFŚS oraz jego ewidencja księgowa;
 6. Ewidencja w systemie finansowo-księgowym dokumentów finansowo-księgowych oraz ich uzgadnianie wg odpowiednich kont księgowych;
 7. Ewidencja księgowa wyciągów bankowych, sporządzanie przelewów;
 8. Przygotowywanie danych na potrzeby wewnętrzne Biennale, w tym raportów płacowych i statystycznych (obsługa klienta wewnętrznego).

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, powinna spełniać następujące wymagania:

 1. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań w obszarze naliczania płac;
 2. Praktyczna znajomość zagadnień prawa pracy, przepisów ZUS, PDOF, ustawy o ZFŚS oraz ustawy o rachunkowości;
 3. Praktyczna znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova oraz Płatnik;
 4. Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień dot. prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 5. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel;
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy i samodyscyplina;
 7. Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 8. Dyspozycyjność w wymiarze pełnego etatu;
 9. Umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Oferujemy:

 1. Możliwość zdobycia nowych doświadczeń w ciekawej, dynamicznej instytucji kultury;
 2. Wynagrodzenie od 5 500 zł brutto.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem numeru telefonu kontaktowego;
 3. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata / kandydatkę za zgodność z oryginałem);
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata / kandydatkę za zgodność z oryginałem);
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata / kandydatkę za zgodność z oryginałem);
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku;
 7. Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata / kandydatkę):
  1. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  2. o nie toczącym się przeciwko kandydatowi / kandydatce postępowaniu karnym,
  3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  4. o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata / kandydatkę) o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko specjalisty / specjalistki ds. kadr i płac oraz księgowości można składać do dnia 11 lutego 2022 r. do godziny 12.00 w siedzibie instytucji (ul. Mokotowska 29a, Warszawa) lub przesłać pocztą na adres:

Biennale Warszawa
Mokotowska 29a
00-560 Warszawa

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty / specjalistki ds. kadr i płac oraz księgowości

Dopuszczamy możliwość przesłania skanów dokumentacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: robert.jaworski@biennalewarszawa.pl, która zostanie zweryfikowana na następnym etapie rekrutacji.

Oferty, które wpłyną do siedziby instytucji po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby instytucji.

Pozostałe informacje:

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci / kandydatki spełniający w/w wymagania, wybrani przez Dyrektora Biennale Warszawa. O miejscu oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci / kandydatki zostaną powiadomieni telefonicznie. Biennale Warszawa zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Biennale Warszawa, z siedzibą w Warszawie 00-560, ul. Mokotowska 29a.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Złożonych dokumentów Biennale Warszawa nie zwraca. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie Pani / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani / Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Pani / Pana uczestniczenie w procesie rekrutacji.

Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.