Re–Directing: East

Rezydencja kuratorska i seminarium Designing Futures 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Biennale Warszawa zapraszają kuratorów, badaczy i menadżerów kultury do udziału w miesięcznym programie rezydencyjnym.

Rezydencja kuratorska Re–Directing: East to platforma wymiany i współpracy, seminarium kuratorskie oraz przestrzeń badawcza dla sześciorga uczestników, którzy pracować będą wspólnie z zespołami programu rezydencyjnego U–jazowskiego, Biennale Warszawa oraz zaproszonymi ekspertami. Od uczestników oczekujemy gotowości do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących artystycznych i społeczno-politycznych kontekstów ich pracy i badań, a także aktywnego uczestnictwa w rozmowie dotyczącej alternatywnych modeli transnarodowej współpracy jako formy praktykowania planetarnej wspólnoty. Pragniemy poszerzyć naszą polityczną wyobraźnię, sformatowaną przez neoliberalną ideologię TINA („nie ma alternatywy”) oraz prawicową i tożsamościową narrację, by podjąć próbę określenia przyszłych relacji między krajami byłego Bloku Wschodniego a Bliskim Wschodem i Afryką Północną. Skoncentrujemy się na tym, co wspólne, a nie na tym, co nas dzieli, rozmawiając o możliwościach budowania sojuszy i mechanizmów solidarnościowych ponad poziomem państwa narodowego. Rezydencja kuratorska Re–Directing: East jest również platformą tworzącą możliwości współpracy z U–jazdowskim oraz Biennale Warszawa, a także z innymi organizacjami w kolejnych latach.

Biennale Warszawa jest publiczną instytucją nowego typu oraz nazwą kilkuletniego programu łączącego działalność artystyczną, badawczą i aktywistyczną, realizowanego w ramach dwuletniego cyklu pracy zamykanego kilkutygodniowym festiwalem, który odbędzie się w maju i czerwcu 2019 roku. Pierwsza edycja tego interdyscyplinarnego i międzynarodowego wydarzenia poświęcona będzie kształtowaniu i projektowaniu społeczno-politycznych alternatyw, nowych modeli ekonomicznych i pozytywnych scenariuszy przyszłości. Zapraszamy kuratorów i badaczy do wspólnych poszukiwań i spekulacji dotyczących możliwych przyszłych relacji regionów, miast i organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Punktem wyjścia będzie historyczny kontekst silnych związków krajów Bloku Wschodniego i regionu MENA oraz wymiany gospodarczej, społecznej, kulturalnej i naukowej, trwającej od lat 60. transformacji w 1989 roku. Relacje te zostały przerwane w wyniku geopolitycznej reorientacji. W pierwszej fazie rezydencji uczestnicy wezmą aktywny udział w transnarodowym forum (jednym z wydarzeń Biennale Warszawa), podczas którego przedstawią publicznie swoje pomysły i rezultaty własnych badań. Następnie będziemy z kuratorami i ekspertami projektować nową transnarodową instytucję, której rola ma wykraczać poza międzynarodowe inicjatywy oparte na koncepcji państwa narodowego (jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych) i która oparta będzie na nowych zasadach reprezentacji, a także demokracji, równości i ekologii przyszłości.

Czas trwania rezydencji: czerwiec 2019

Termin składania aplikacji: 6 stycznia 2019

Lista osób zaproszonych zostanie opublikowana: 28 lutego 2019

Decyzję o wyborze konkretnych kandydatów podejmiemy na podstawie oceny ich dotychczasowego dorobku, planów odnoszących się do tematu rezydencji oraz jednostronicowego przedstawienia  wstępnej koncepcji prezentacji pomysłu na instytucję przyszłości, będącego zarazem propozycją budowania i spekulowania na temat nowych relacji między Europą Środkowo-Wschodnią, Bliskim Wschodem i Afryką Północną.

Do aplikowania zachęcamy w szczególności kuratorów i badaczy mieszkających i/lub pracujących w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich.

Przez wzgląd na założenia programu, którego celem jest stworzenie możliwości współpracy wykraczającej poza ramy obowiązującej polityki kulturalnej, kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na tyle sprawnie, żeby funkcjonować niezależnie i swobodnie komunikować się z zespołem Ujazdowskiego oraz z pozostałymi rezydentami.

Rekrutacja

Oferujemy:

– prywatną przestrzeń łączącą funkcje mieszkania i pracowni
– stypendium w wysokości 3200 PLN netto
– zwrot kosztów podróży
– dostosowany do uczestników program składający się z wykładów, prezentacji i wizyt studyjnych
– możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Biennale Warszawa i U-jazdowski
– możliwość aktywnego uczestnictwa w transnarodowym forum organizowanym w ramach programu Biennale Warszawa 2019.

Uwaga: nie pokrywamy kosztów opłat wizowych ani ubezpieczenia, wymaganego w aplikacji o wizę.  

Jak aplikować?

Elektroniczną aplikację w języku angielskim należy przesłać w jednym dokumencie na adres e-mail: opencall@u-jazdowski.pl (zalecany format: pdf).

Aplikacja powinna zawierać:

1. informację na temat doświadczenia zawodowego w postaci portfolio zawierającego opisy maksymalnie pięciu projektów,

2. list motywacyjny,

3. tekst (do 300 słów) będący wstępnym szkicem / opisem projektu, który miałby zostać zaprezentowany podczas transnarodowego forum na początku rezydencji, poświęconego przyszłym relacjom między Europę Środkowo-Wschodnią a regionem MENA,

4. CV kandydata.

Portfolio należy opisać według schematu: imię_nazwisko_application.pdf

Więcej informacji o rezydencjach w U–jazdowskim:
http://u-jazdowski.pl/program/rezydencje

Aktualności — Re–Directing: East