PRACA
Kierownik / Kierowniczka ds. komunikacji

Poszukujemy kierownika / kierowniczki ds. komunikacji

Pełny etat
Wynagrodzenie: 6000 – 6500 brutto
Praca od 1 stycznia 2020 roku
Nabór aplikacji w rekrutacji do 22 listopada 2019 r.

Oczekiwania

 1. Wyższe wykształcenie, humanistyczne lub z obszaru marketingu, komunikacji, PR, zarządzania itp.,
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji, marketingu, zarządzania lub PR w instytucjach, organizacjach lub innych podmiotach kultury, sztuki, nauki,
 3. Praktyczna znajomość narzędzi i metod pracy z zespołem, zarządzania, koordynowania i prowadzenia działań PR i komunikacyjnych,
 4. Znajomość rynku mediów w Polsce i zagranicą,
 5. Umiejętności strategiczne, organizacyjne, podejmowania samodzielnych decyzji, pracy samodzielnej, jak i zespołowej,
 6. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, interpersonalne związane z wystąpieniami publicznymi i medialnymi,
 7. Doskonała znajomość języka polskiego,
 8. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy

 1. Stabilne zatrudnienie w Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy,
 2. Umowę o pracę ze stałym wynagrodzeniem,
 3. Zadaniowy czas pracy,
 4. Pakiet socjalny (dofinansowanie urlopu wypoczynkowego),
 5. Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 6. Komputer przenośny oraz telefon służbowy,
 7. Możliwość zaplanowania i finansowania w trybie rocznym udziału w szkoleniach i kursach związanych z rozwojem umiejętności i kompetencji,
 8. Udział w tworzeniu nowej marki wśród warszawskich instytucji kultury,
 9. Pracę w międzynarodowym środowisku,
 10. Możliwość tworzenia i realizowania autorskich pomysłów komunikacyjnych,
 11. Możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych,
 12. Przyjemną atmosferę biurową,
 13. Nielimitowany dostęp do wysokiej jakości kawy.

Zakres obowiązków

Strategia

 1. Współtworzenie z Zastępcą Dyrektora Biennale Warszawa i koordynacja wdrażania strategii PR i komunikacyjnej Biennale Warszawa,
 2. Tworzenie, koordynowanie i realizowanie działań w ramach zintegrowanej komunikacji, w tym kampanii PR, wizerunkowych, medialnych, reklamowych,
 3. Organizowanie projektowych zespołów komunikacyjnych, realizujących wybrane zadania z zakresu zintegrowanej komunikacji, rozwoju publiczności, a także zarządzanie nimi,
 4. Budowanie wizerunku Biennale Warszawa poprzez wyznaczanie kierunków działalności komunikacyjnej, public relations i promocyjnej.

Public relations

 1. Koordynowanie wszelkich działań związanych z kształtowaniem opinii publicznej,
 2. Planowanie kampanii, media relations, kontaktu z liderami opinii,
 3. Współpracowanie z zewnętrznymi agencjami, studiami graficznymi, drukarniami i innymi podwykonawcami związanymi z działalnością komunikacyjną,
 4. Analizowanie potrzeb i efektywności działań PR, zachowań i działań podejmowanych przez konkurencję,
 5. Reprezentowanie Biennale Warszawa w kontaktach zewnętrznych w sprawach związanych z komunikacją i public relations,
 6. Kreowanie wizerunku Biennale Warszawa w mediach,
 7. Tworzenie pozytywnych relacji oraz utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami mediów (prasa, radio, telewizja, internet),
 8. Skuteczne koordynowanie i zarządzanie kryzysami mediowymi,
 9. Monitorowanie mediów (prasa, radio, tv, internet, social media) z wykorzystaniem usług zewnętrznych,
 10. Redagowanie stron internetowych Biennale Warszawa oraz stron w serwisach social media,
 11. Tworzenie tekstów informacyjnych oraz materiałów promocyjno-reklamowych,
 12. Współpracowanie z jednostkami, wydziałami, departamentami urzędów i instytucji w zakresie nawiązywania relacji i partnerstw oraz pozyskiwania sprzymierzeńców działań Biennale Warszawa w zakresie PR i komunikacji,
 13. Tworzenie prezentacji oraz raportów na potrzeby zarządcze oraz wystąpienia w tym zakresie,
 14. Organizowanie konferencji prasowych,
 15. Tworzenie i zarządzanie biurami prasowymi Biennale Warszawa,
 16. Zdobywanie patronów medialnych Biennale Warszawa.

Rozwój publiczności

 1. Analizowanie danych o publiczności Biennale Warszawa,
 2. Koordynowanie pracy zespołu promotorek i promotorów rozwoju publiczności Biennale Warszawa,
 3. Organizowanie obsługi publiczności,
 4. Wdrażanie elementów audience development,
 5. Rozwijanie inwencji w zakresie objętym programem zadań,
 6. Zarządzanie bazą danych klientów zbiorowych i indywidualnych, przygotowywanie baz danych i rejestrowanie ich w GIODO,
 7. Tworzenie społeczności i marek związanych z Biennale Warszawa.

Komunikacja i zarządzanie

 1. Nadzorowanie prac związanych z projektowaniem graficznym, wdrażaniem identyfikacji wizualnej Biennale Warszawa,
 2. Przygotowywanie części komunikacyjnej wniosków grantowych,
 3. Przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów niezbędnych do realizacji działań z zakresu zintegrowanej komunikacji, rozwoju publiczności, komunikacji internetowej itp.
 4. Organizowanie dystrybucji wydawnictw, ulotek programowych, filmów, produkcji transmedialnych, afiszy, zdjęć oraz innych materiałów reklamowych,
 5. Prowadzenie listy zapraszanych gości,
 6. Przygotowywanie wszelkich wydawnictw Biennale Warszawa, nadzorowanie procesu wydruków i ich dystrybucję,
 7. Rezerwowanie i zakup przestrzeni reklamowych i medialnych,
 8. Prowadzenie analiz efektywności komunikacji, dostępnych badań publiczności, badań wizerunkowych, analiz profilów publiczności, efektywności działań online,
 9. Prowadzanie we współpracy z Zastępcą Dyrektora Biennale Warszawa rekrutacji pracowników i współpracowników do realizacji zadań związanych z działalnością komunikacyjną,
 10. Organizowanie zespołu komunikacyjno-PR-owego do poszczególnych projektów Biennale Warszawa,
 11. Tworzenie planów i harmonogramów działalności komunikacyjnej,
 12. Nadzorowanie realizacji i wykonania powierzonego budżetu,
 13. Współpracowanie z pozostałymi pracowniczkami i pracownikami Biennale Warszawa oraz inicjowanie współpracy w celu sprawnego realizowania zadań.

Informacje o rekrutacji i dokumentach

Dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny napisany z uwzględnieniem profilu działalności Biennale Warszawamożna składać do dnia 22 listopada 2019 r. w siedzibie instytucji (ul. Mokotowska 29a, Warszawa) lub przesłać pocztą na adres: Biennale Warszawa, ul. Mokotowska 29a; 00-560 Warszawa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik / Kierowniczka ds. komunikacji lub przesłać na adres mailowy rekrutacja@biennalewarszawa.pl

Oferty,  które wpłyną do siedziby instytucji po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby instytucji.

Do następnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci i kandydatki spełniający/e w/w wymagania, wybrani przez Zastępcę Dyrektora Biennale Warszawa. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci i kandydatki zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo. Biennale Warszawa zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zespół powołany przez Zastępcę Dyrektora Biennale Warszawa dokona wyboru kandydata / kandydatki na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów i kandydatek.

Prosimy o umieszczenie  klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), natomiast w zakresie szczególnej kategorii danych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Biennale Warszawa, samorządowa instytucja kultury, ul. Mokotowska 29a, 00-560 Warszawa, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIA/166/91, NIP: 5251000514, REGON: 010941634 (dalej: „Biennale”).

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie: ul. Mokotowska 29a, 00-560 Warszawa,
e-mailowo: biuro@biennalewarszawa.pl
telefonicznie: 0048 22 6203490

Z inspektorem ochrony danych osobowych Biennale można się skontaktować e-mailowo: iod@biennalewarszawa.pl.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownik / kierowniczka ds. komunikacji

Przetwarzanie innych danych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, przekazanych przez Ciebie w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zaś w zakresie szczególnej kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Twoje dane osobowe, pozyskane bezpośrednio od Ciebie w ramach postępowania rekrutacyjnego nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Twoje dane osobowe, zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej będą przetwarzane przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Po upływie powyższego terminu, dokumentacja rekrutacyjna zostanie zniszczona.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych w zakresie, wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W razie niepodania danych osobowych, niemożliwe będzie zrealizowanie ww. celu.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

WYNIK REKRUTACJI

Do dnia 22 listopada 2019 roku w rekrutacji na stanowisko kierownika / kierowniczki ds. komunikacji wpłynęło 57 aplikacji. Na rozmowy kwalifikacyjne zaproszonych zostało 7 kandydatek i 1 kandydat. Jedna osoba zrezygnowała z udziału w procesie rekrutacji.

Po przeprowadzonych w dniach 27-28 listopada 2019 roku rozmowach komisja w składzie: Paweł Wodziński dyrektor, Bartosz Frąckowiak zastępca dyrektora, Barbara Ogiełło główna księgowa, Marta Michalak kierowniczka produkcji, Artur Szczęsny kierownik ds. komunikacji wybrała nową kierowniczkę ds. komunikacji Biennale Warszawa panią Agnieszkę Tiutiunik, która rozpocznie pracę 1 stycznia 2020 roku.