Imigranci mają głos! – projekt „WYBORY” rezydentki Biennale, Marty Romankiv

Informacja prasowa

„Nieważny”, choć ważny głos mogą oddać imigrantki i imigranci w ramach akcji „WYBORY”, współorganizowanej przez Biennale Warszawa w przeddzień wyborów prezydenckich w Polsce. 

Projekt „WYBORY” ma na celu zachęcić imigrantów i imigrantki do symbolicznego oddania głosu w wyborach. Jest próbą zainicjowania niemożliwych wydarzeń i wynika z potrzeby zmiany w postrzeganiu roli i figury imigranta. Jest to symboliczne działanie, które ma na celu zebranie głosów ludzi, którzy są pominięci w dzisiejszym systemie wyborczym.

Pomysłodawczynią i autorką akcji jest Marta Romankiv, artystka urodzona we Lwowie, mieszkająca i pracująca w Polsce, rezydentka Biennale Warszawa. „Jeżeli uważasz, że niezależnie od miejsca urodzenia, narodowości czy obywatelstwa Twój głos jest ważny, weź udział w głosowaniu!” – zachęca na wydarzeniach na Facebooku w czterech językach: po polsku, angielsku, ukraińsku i rosyjsku. Swój niewliczany do wyników wyborów, ale ważny głos imigranci i imigrantki mogą wrzucić do urn ustawionych w tygodniu poprzedzającym wybory prezydenckie m.in. w Galerii Labirynt w Lublinie, w Galerii Arsenał w Poznaniu, w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, w CSW Łaźnia w Gdańsku oraz w lokalnych biurach ds. cudzoziemców. Pełna lista wraz z godzinami otwarcia dostępna jest na stronie: www.biennalewarszawa.pl/wybory. „Lokal wyborczy” w siedzibie Biennale Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 34/50 (MA34/50) czynny jest od poniedziałku do piątku, 22–26 czerwca 2020, w godzinach 16:00–20:00. Urny z zebranymi kartami nie będą otwarte, a głosy nie zostaną podliczone. Zamknięte urny z „nieważnymi” głosami będą pełniły rolę manifestacji dotyczącej potrzeby poszukiwań nowych rozwiązań opartych na otwartości i wspólnotowości.

Polska jest jednym ze światowych liderów w przyjmowaniu zarobkowych imigrantów. Mimo to nie zostały wdrożone żadne reformy dotyczące systemu integracyjnego. W czasie zeszłorocznych kampanii wyborczych żadna partia polityczna nie przedstawiła obszernego programu, który dotyczyłby polityki migracyjnej. Ten temat jest również mało obecny w dzisiejszej dyskusji przedwyborczej. Pozwalając na rezydenturę, system jednocześnie wyklucza nowych mieszkańców z możliwości realnego wpływu na politykę państwa, w którym mieszkają. Taki mechanizm prowadzi do dyskryminacji, która niezmiernie utrudnia proces integracji.

Autorka projektu:

 

Wybory. Wypowiedź Saszy.

„Niewidzialność” w podstawowym systemie demokracji prowadzi do ciągłej dyskryminacji i wykluczenia. Czy naturalnym jest, że mimo spędzenia w Polsce większości życia, Sasza wciąż nie ma wpływu na otaczającą ją rzeczywistość polityczną?Jeśli Ty też jesteś „niewidoczny”, ale uważasz, że twój głos powinien być uznany, weź udział w projekcie! Symbolicznie zagłosować będziesz mógł/mogła w terminie 22–28 czerwca! "Invisibility" in the basic system of democracy leads to constant discrimination and exclusion. Is it natural that, despite spending most of her life in Poland, Sasha still has no influence on the political reality that surrounds her?If You are also an “invisible”, but You think, that Your vote should be acknowledged, take part in the project! You will be able to symbolically vote between 22 and 28 June! „Невидимость” в базовой демократической системе приводит к постоянной дискриминации и исключению. Естественно ли, что несмотря на то, что Саша провела большую часть своей жизни в Польше, она по-прежнему не может влияет на окружающую ее политическую реальность?Если Ты тоже «невидим», но считаешь, что независимо от места рождения, национальности или гражданства Твой голос важен, прийми участие в проекте! Символически проголосовать Ты сможешь 22-28 июня!#imigrancigłosujmy

Opublikowany przez Immigrant, take a vote Poniedziałek, 15 czerwca 2020

 

Komentarz Ivanki do projektu Wybory

Mieszkający w Polsce imigranci i imigrantki, mimo to, że prowadzą takie same życie jak obywatele: studiują, pracują, płacą podatki, nie mają żadnego realnego wpływu na politykę państwa. Brak stworzenia kompleksowego systemu włączenia do polskiego społeczeństwa już mieszkających oraz nowoprzybyłych obcokrajowców doprowadza do dyskryminacji i wykluczenia.Dziękuję Iwancę za merytoryczne przybliżenie tego problemu oraz zarys rozwiązań, które już są wprowadzone w innych państwach.Jeśli Ty też uważasz, że twój głos powinien być uznany, weź udział w projekcie Immigrant, take a vote! Symbolicznie zagłosować będziesz mógł/mogła w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie 22–28 czerwca! Informację co do „punktów wyborczych” znajdziesz na stronie: https://biennalewarszawa.pl/wyboryoraz w opisach poszczególnych wydarzeń na Facebook.ENImmigrants, who live in Poland, despite the fact that they lead the same life as citizens: study, work, pay taxes, they haven’t real impact on country's policy. Shortage of a comprehensive system of integration for already living and newly arrived foreigners lead to increased discrimination and exclusion. Thank You Ivanka for substantive approach to this problem and an outline of solutions that are already introduced in other countries. If You are also think, that Your vote should be acknowledged, take part in the project Immigrant, take a vote! You will be able to symbolically vote in Bialystok, Gdańsk, Lublin, Poznań, Szczecin and Warsaw between 22 and 28 June!! Information about "polling points" You can found by link: https://biennalewarszawa.pl/wyboryand in descriptions of events on Facebook.RUПроживающие в Польше иммигранты и иммигрантки, несмотря на то, что ведут такую же жизнь, как и граждане: учатся, работают, платят налоги, не могут оказать реального влияния на политику страны. Отсутствие общей системы включения уже живущих и вновь прибывших иностранцев в польское общество может привести к усилению дискриминации и изоляции.Спасибо Иванке за содержательное описание этой проблемы и начертание решений, которые уже были внедрены в других странах.Если Ты тоже считаешь, что независимо от места рождения, национальности или гражданства Твой голос важен, прийми участие в проекте Immigrant, take a vote! Символически проголосовать Ты сможешь в Белостоке, Гданьске, Люблине, Познани, Щецине и Варшаве 22-28 июня! Информация о «избирательных пунктах» можно найти по ссылке: https://biennalewarszawa.pl/wyboryа также в описаниях событий на Facebook.#imigrancigłosujmy

Opublikowany przez Immigrant, take a vote Niedziela, 21 czerwca 2020

 

Kontakt dla mediów: