Biennale Warszawa to nazwa powstałej w 2017 r. interdyscyplinarnej publicznej instytucji kultury. Nazwa ta jest także używana na określenie dwuletnich cyklów programowych, które wyznaczają rytm pracy instytucji. Pierwszy taki cykl, poświęcony tematom związanym z alternatywnymi projektami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi rozpoczął się jesienią 2017 r. i trwał do czerwca 2019 r. Biennale Warszawa to również nazwa nowego, interdyscyplinarnego wydarzenia, którego pierwsza edycja odbyła się w maju i czerwcu 2019 r. w Warszawie. W jego ramach zaprezentowane zostały spektakle i projekty performatywne, wystawy i działania z obszaru sztuk wizualnych, efekty pracy interdyscyplinarnych zespołów twórczych, dzieła powstałe w wyniku prowadzenia dwuletnich programów społecznych i edukacyjnych, a także rezultaty programu badawczo-teoretycznego, nad którym Biennale Warszawa pracuje w sposób ciągły. Przygotowanie interdyscyplinarnego międzynarodowego wydarzenia o charakterze biennale jest jednym z celów statutowych instytucji.

Program pierwszej edycji Biennale Warszawa 2019 „Zorganizujmy swoją przyszłość!” przede wszystkim stanowił podsumowanie, uzupełnienie i rozwinięcie dwuletnich działań instytucji, skoncentrowanych wokół tematów związanych z nowymi projektami politycznymi, alternatywami ekonomicznymi, społecznymi, ekologicznymi, edukacyjnymi.  Został zbudowany z produkcji własnych, z dzieł powstałych specjalnie pod kątem samego wydarzenia, a także z pokazów prac zaproszonych twórców i twórczyń, instytucji i organizacji, zespołów i kolektywów.