Radykalny zestaw świąteczny — edycja 2021

Sprawdź, jak odzyskać społeczną sprawczość

Proponujemy trzy kultowe książki Biennale Warszawa jako świąteczny prezent (lub zupełnie bez okazji) w niecodziennej cenie. Sprawdź, jak odzyskać społeczną sprawczość!

Uwaga! Nakład wyczerpany

 

Zestaw 3 publikacji w cenie 49 zł:


Ekonomie przyszłość pod red. Przemysława Wielgosza

Autorzy i autorki: Ewa Bińczyk, Maciej Grodzicki, Zofia Łapniewska, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Jan Toporowski, Hanna Szymborska, Paweł Bukowski, Wojciech Paczos, Paweł Umiński, Agnieszka Mróz, Maria Świetlik, Jan J. Zygmuntowski, Zuzanna Kowalik

Ekonomie przyszłości to książka stanowiąca plon seminarium pod takim samym tytułem odbywającego się w Biennale Warszawa. Powstała z przekonania, że dominujące przez dekady koncepcje ekonomiczne bardziej przeszkadzają niż pomagają w zrozumieniu zmieniającego się świata, a oparte na nich polityki raczej pogłębiają kryzysy, zamiast im zapobiegać. Autorzy i autorki zebranych tu tekstów proponują zatem poszerzenie pola ekonomii politycznej o kwestie katastrofy klimatycznej, antropo- i kapitałopocenu, dóbr wspólnych i demokratycznego zarządzania. Zwracają się ku ekonomiom i podejściom teoretycznym, które deklarują swoją polityczność i tym samym przywracają tej dziedzinie wiedzy właściwe miejsce pośród nauk społecznych. Pytają o stawki walk społecznych rozgrywających się na polu ekonomicznym, których rozstrzygnięcia zdecydują o kształcie naszej przyszłości. Interesują ich skrócenie czasu pracy i odzyskanie czasu wolnego, programy waloryzacji pracy opiekuńczej, przykłady radykalnych technologii, demokratycznego planowania, nowych polityk fiskalnych, suwerenności żywnościowej i postwzrostu, strategii uwspólnienia i odtowarowienia.

Celem Ekonomii przyszłości jest nie tylko wskazanie na tematy i koncepcje, które winna podejmować ekonomia, ale przede wszystkim odzyskanie wyobraźni ekonomicznej i odwagi intelektualnej potrzebnej do przeprojektowania stosunków ekonomicznych, tak by uczynić je dziedziną społecznej sprawczości, negocjacji i demokratycznej innowacyjności.

Dziś paradygmat neoliberalny się sypie. Co więcej, kryzys pandemiczny unieważnił znaczną część dotychczasowych ram teoretycznych i filozoficzno-moralnych, metod i założeń, w których ekonomia funkcjonowała od XVIII wieku na Zachodzie. W tej sytuacji coraz bardziej potrzebujemy, by ekonomia odzyskała świadomość swojego politycznego uwikłania i społecznych funkcji, a wraz z tym uwolniła się z ciasnego gorsetu nauki ścisłej. Dzięki temu będzie mogła stać się narzędziem zbiorowej realizacji potrzeb i aspiracji.

Ze Wstępu Raport z ekonomicznej przyszłości Przemysława Wielgosza

Rok wydania: 2021, 183 strony


Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia pod redakcją Jana Sowy

proponuje poszerzenie i przesunięcie perspektywy namysłu nad społeczno-polityczną kondycją współczesnych społeczeństw poprzez spojrzenie na demokrację niejako z ukosa: oś zaproponowanej w niej refleksji wyznaczyła nie tyle polityczna współczesność, czyli realia systemu parlamentarno-przedstawicielskiego, co przekonanie, że demokracja jest taką formą kolektywnego życia, której podstawę stanowi uznanie władzy politycznej za dobro wspólne. Postawiony w takiej optyce liberalny parlamentaryzm okazuje się tylko jednym z możliwych sposobów demokratycznej organizacji władzy, i to – wbrew powszechnemu przekonaniu – wcale nie sposobem najbardziej demokratycznym.

Perspektywa ta staje się w książce punktem wyjścia do rozmowy z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w samozorganizowane, demokratyczne przedsięwzięcia bądź zajmującymi się ich badaniem: w siedmiu wywiadach sprawy współczesnej Rożawy (Kurdystan) spotkały się z Nestorem Machno i jego Wolnym Terytorium z ukraińskich stepów początku XX wieku, Obóz dla Puszczy z ruchami Occupy i Oburzonych, sztuka organizacyjna z utopiami cyfrowej demokracji, a uwspólnianie instytucji kultury z demokracją pracowniczą oraz sprawiedliwością naprawczą.

Mimo wyraźnego kryzysu politycznej reprezentacji, namysł nad demokracją oraz próby jej praktycznego rozwijania przybierają dzisiaj skarlałą formę. Liberalne centrum, śmiertelnie wystraszone populistyczną rewoltą, pozostaje uwięzione w imaginarium rodem z lat 90. XX wieku, kiedy opiewano takie abstrakcje jak „społeczeństwo obywatelskie” czy „wolność”, uznając je za niewzruszoną opokę nowoczesnej polityki. Chociaż mało kto wierzy już dzisiaj w znany bon mot Fukuyamy o końcu historii, liberalni publicyści i teoretyczki zachowują się tak, jakby demokracja parlamentarna była ahistorycznym wzorcem demokratycznego społeczeństwa odlanym z platyny obywatelskości i zdeponowanym w politycznym odpowiedniku Międzynarodowego Biura Miar i Wag Sèvres pod Paryżem. Tymczasem mało co tak służy napędzaniu populistyczno-konserwatywno-faszystowskiej rewolty, jak defekty mechanizmów reprezentacji politycznej. Sprawiają one, że znaczne segmenty populacji czują się wykluczone z udziału w życiu politycznym i skrajnie rozczarowane zachowaniem polityków z głównego nurtu. Stąd wspólna różnym populizmom postawa antyestablishmentowa i związana z nią tendencja do wybierania polityków, którzy nie mieszczą się w umiarkowanie „rozsądnym” formacie forsowanym przez liberalne centrum. Niniejsza książka, przedstawiająca radykalnie demokratyczną alternatywę dla współczesnej polityki parlamentarnej, stanowi glos w dyskusji na temat możliwego wyjścia z kryzysu demokracji, w którym jesteśmy dzisiaj głęboko pogrążeni. 

Fragment Wprowadzenia Jana Sowy

Rok wydania: 2019, 208 stron


W poszukiwaniu wspólnego mianownika pod redakcją Jana Sowy

Książka „W poszukiwaniu wspólnego mianownika. Uniwersalizm i progresywna polityka kulturalna” pod redakcją Jana Sowy stanowi podsumowanie sympozjum pod tym samym tytułem, które odbyło się w maju 2019 roku w ramach pierwszej edycji Biennale Warszawa „Zorganizujmy swoją przyszłość!”. Zbiera głosy europejskich intelektualistek, badaczy i aktywistek dotyczące uniwersalizmu i jego znaczenia dla progresywnej polityki kulturalnej. Podejmuje m.in. problemy kolonializmu, neoliberalnej globalizacji, polityki tożsamości, populizmu oraz migracji.

Książka wydana jest wspólnie przez Biennale Warszawa i EUNIC European Union National Institutes for Culture. Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Wyzwaniem nie jest to, jak zmusić […] ludzi do zaakceptowania zachodniej racjonalności, ale jak powstrzymać zamożne klasy w krajach Północy przed zrujnowaniem planety, a tym samym przed uczynieniem jej niezdatną do zamieszkania, także dla nich samych. Powiedziałbym więc, że powinniśmy walczyć o uniwersalność w sensie powszechności – „powszechnych wyborów”, „powszechnego opodatkowania”, „powszechnych potrzeb biologicznych” czy „powszechnej zależności od ekosystemu”, a nie w sensie „uniwersalnej religii”, „uniwersalnego języka” czy „uniwersalnej racjonalności”. Taka uniwersalność w języku polityki ma swoją nazwę – jest nią „równość”.

Fragment Wstępu Jana Sowy

Rok wydania: 2019, 171 stron