Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury

WSPÓLNOTA – WRAŻLIWOŚĆ – WYOBRAŹNIA

Projekt graficzny: Michał Dąbrowski
Projekt graficzny: Michał Dąbrowski
Biennale Warszawa oraz Fundacja Agro Perma Lab zapraszają aktywistów, przedstawicieli warszawskich oraz współpracujących z Warszawą inicjatyw, takich jak: ogrody społeczne, kooperatywy i spółdzielnie spożywcze, rodzinne ogródki działkowe, RWS-y, koła gospodyń wiejskich, przedszkola z ogrodami, zagrody edukacyjne, a także rolników, ogrodników pracujących w permakulturze, edukatorki i edukatorów naturalnego budownictwa i pionierów permakultury do udziału w Międzynarodowym Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury, które odbędzie się 15 i 16 maja w Warszawie.

Z badań przeprowadzonych podczas pierwszej fali pandemii przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu wynika, że wielu z nas w czasie pierwszej kwarantanny odkryło na nowo, jak ważną rolę w życiu odgrywa kontakt z naturą, spędzanie czasu w ogrodach, parkach, lasach czy na działkach. Była to okazja nie tylko do wyciszenia, ale często do wejścia w głębszą relację z przyrodą, do rozpoczęcia uprawy własnych warzyw, ziół czy owoców.

W jaki sposób utrzymać tę zmianę i co może stanowić alternatywę dla dotychczasowego systemu? Jak możemy włączać się w transformację, która pozwoli nam wszystkim korzystać ze zdrowszego pożywienia i współtworzyć możliwości jego wytwarzania? Taką nową ścieżką dla rozwoju miejskiego ogrodnictwa i rolnictwa może być permakultura, czyli permanentna (trwała, niezniszczalna) kultura uprawy – stara wiedza na nowe czasy. Ruch permakulturowy na świecie – w Londynie czy w Detroit – przyczynił się już do przeobrażenia wielu przestrzeni miejskich w życiodajne ogrody. Możemy korzystać z tego sposobu uprawy, tak bliskiego naturalnemu ekosystemowi, i wykorzystać go w postpandemicznej rzeczywistości. Permakultura, która pozwala projektować i tworzyć jadalne ogrody dla miast, może być szansą na rozwijanie solidarności żywnościowej, a także wspieranie lokalnych praktyk oraz polityk żywnościowych i gospodarki cyrkulacyjnej.

Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Pragniemy dać możliwość rozwoju osobom, które już są aktywnymi liderkami i liderami społeczności permakulturowych oraz tym, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukatorek i edukatorów. Celem forum jest sieciowanie osób zaangażowanych w edukację dotyczącą permakultury, znających już jej założenia i pracujących na rzecz solidarności żywnościowej w Warszawie, na Mazowszu oraz w ramach inicjatyw z nimi współpracujących. Wybranych uczestników oraz gości z zagranicy zaprosimy do rozmowy o tym, jak uczyć permakultury w mieście, jak rozwinąć swój warsztat oraz jak zwiększać świadomość społeczną i w pełni wykorzystywać potencjał tkwiący w jej założeniach.

Pierwszego dnia podczas zamkniętej sesji warsztatowej z wybranymi uczestnikami skupimy się na metodach i narzędziach pracy edukatorek i edukatorów permakultury. Spróbujemy również zastanowić się, jak mogłaby wyglądać mapa drogowa dla rozwoju miasta oraz jego relacji z wsią w najbliższych latach.

Kolejny dzień będzie miał charakter publicznego forum, streamowanego w internecie poprzez kanały komunikacyjne organizatorów. Uczestnicy i zaproszeni goście zostaną poproszeni o wygłoszenie krótkich prezentacji. Całe wydarzenie zakończy się debatą podsumowującą.

Będziemy opierać się na następujących metodach:

— edukacji nieformalnej w oddolnych ruchach społecznych,

— pedagogikach empatycznych i refleksyjnych,

— procesach wizjonerskich.

Nabór

Zgłoszenia do udziału w forum należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutację prowadzimy do 5 kwietnia 2021 roku, a do 12 kwietnia ogłosimy listę wybranych uczestników i uczestniczek. Forum odbędzie się w języku angielskim. Biennale Warszawa nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem i noclegiem uczestniczek i uczestników Forum w Warszawie. Osoby wybrane w procesie rekrutacyjnym i zaproszone do udziału w Forum otrzymają wynagrodzenie w wysokości 400,00 zł brutto, czyli 366,00 zł netto (z uczestniczkami i uczestnikami podpiszemy umowę o dzieło, której przedmiotem będzie aktywny udział w Forum oraz przygotowanie i wygłoszenie krótkiej prezentacji).

W procesie rekrutacyjnym będziemy zwracać uwagę na to:

— czy uczestnikiem / uczestniczką forum jest osoba reprezentująca społeczność: organizację, stowarzyszenie, nieformalny kolektyw lub oddolny ruch, lokalną społeczność produkującą żywność, instytucję naukową lub badawczą albo współpracująca z innymi jako niezależny edukator / edukatorka;

— czy tematyka działań i misji organizacji / społeczności macierzystej jest spójna z założeniami suwerenności żywnościowej;

— czy potencjał edukatorski zaproszonej osoby jest poparty realnymi działaniami;

— czy uczestnik / uczestniczka będzie chciała i mogła wprowadzić doświadczenia zdobyte podczas forum w życie i współtworzyć sieć solidarnościową po wydarzeniu.

Jednym z naszych priorytetów jest różnorodność grupy uczestników – może to zadecydować o tym, że do udziału w forum zostanie wybrana osoba z mniej reprezentowanego sektora.

Wyniki naboru

Dziękujemy bardzo za wszystkie nadesłane zgłoszenia na Międzynarodowe Forum Edukatorów i Edukatorek Permakultury.

Do udziału w całości wydarzeń (15 i 16 maja 2021) zapraszamy następujące osoby:

Marek Golonko

Krystian Stempek

Klaudia Kryńska

Małgorzata Witczak

Krzysztof Gajda

Ewa Tatar

Wojciech Nowak

Michelle Żamojda 

Karolina Pająk

Michał Augustyn

Ola Arent

Łukasz Nowacki

Agnieszka Chołuj 

Anna Chęć

Maciej Łepkowski

oraz

Krzysztof Marciniak (jako wolny słuchacz w ramach współpracy z „Dwutygodnikiem”)

Wszystkich Państwa zapraszamy do udziału w drugim dniu Forum, 16 maja, który będzie miał charakter publiczny. Wydarzenie będzie streamingowane na kanały społecznościowe Biennale Warszawa.

W Forum wezmą udział także członkowie międzynarodowego kolektywu edukatorów i edukatorek, który współtworzą nauczyciele i nauczycielki oraz praktycy i praktyczki permakultury i agroekologii z Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Czech i Niemiec. Od lutego 2021 kolektyw pracuje przy projekcie The Supermarket Museum: Living Together within Limits Fundacji Agro-Perma-Lab, partnera Biennale Warszawa, nad wizjonerskim ujęciem metod uczenia uprawy żywności, które zostaną przedstawione podczas Forum, a także na stronie wirtualnej wystawy „The Supermarket Museum”.

Uczestnicy i uczestniczki Forum z kolektywu:

Daniel Pacek, Polska (Placówka)

Marcelina Haremza, Polska (Ogrodowa Alternatywa)

Joanna Bojczewska, Polska (Ekopoletko)

Habiba Youssef, Hiszpania (La Bolima)

Immo Fiebrig, Niemcy (Lebende Samen)

Iryna Kozakova, Ukraina (Permacultura na Ukrainie)

Jana Kožnarová, Czechy (Asociace místních potravinových iniciativ)

Susanne Hofmann-Souki, Niemcy (Agroecolo)

Rekrutację prowadzimy do 5 kwietnia 2021 roku, a do 12 kwietnia ogłosimy listę wybranych uczestników i uczestniczek.

Aktualności — Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury